Pobierz, zainstaluj i testuj Porte.
Wersja: 2014.1.1

Pobierz i zainstaluj Porte

Dokumentacja

Szczegółowy opis funkcjonalny systemu Porte.
Opis instalacji systemu Porte.
Pozytywna opinia WA-PRO

Historia zmian funkcjonalnych i ulepszeń Porte

Wersja 2014.1.1 z dnia 29.11.2014 (aktualizacja płatna)

 • Eksport oferty do pliku tekstowego
  Wprowadzono możliwość samodzielnego eksportu przez użytkownika oferty sklepu do pliku tekstowego. Przed importem użytkownik samodzielnie wybiera rodzaj separatora pól oraz stronę kodową (Windows 1250 lub UTF). Eksportowana jest pełna oferta sklepu z uwzględnieniem filtru ustawionego przez użytkownika na stronie oferty.
  W panelu administracyjnym aplikacji można dokonać wyboru pól, które będą dostępne do eksportu. Uprawnienia do eksportu danych do pliku przydzielane są w grupach uprawnień użytkowników.

 • Obsługa wielu klientów z tym samym NIP-em
  Dodano opcjonalną możliwość obsługi wielu klientów z tym samym NIP-em zarówno przy automatycznym generowaniu konta przez nowego użytkownika (wersja b2c) jak i przy imporcie kartotek kontrahentów z programu WF-Mag. Wyboru sposobu pracy aplikacji dokonuje się w panelu administracyjnym aplikacji.

 • Filtr na towary, zamawiane w ciągu ostatnich x dni
  Dla zalogowanych użytkowników dostępny jest dodatkowy filtr dla towarów. Użycie filtru pozwala na wybranie z oferty artykułów, które były zamawiane przez użytkownika w ciągu ostanich x dni, gdzie x jest liczbą podaną przez użytkownika.

 • Usprawnienia w obsłudze zamówień i konta użytkownika
  1. Dodano możliwość usunięcia przez użytkownika złożonego przez niego zamówienia za pomocą linku w e-mailu, potwierdzającym przyjęcie zamówienia.
  2. Dodano możliwość samodzielnego ustawienia przez użytkownia nowego hasła, w przypadku gdy zapomniał on swoje aktualne hasło.

 • Usprawnienia administracyjne i techniczne
  1. W panelu administracyjnym dodano możliwość filtrowania klientów według wybranej grupy.
  2. Podczas replikacji danych aktualizowane są nazwy kategorii wielopoziomowych (według nazwy aktualnej w programie WF-Mag).
  3. Możliwość usuwania miniaturek obrazków artykułów, zapisanych na dysku. Pozwala to na ponowne automatyczne wygenerowanie miniaturek po aktualizacji obrazków w programie WF-Mag. Funkcja dostępna jest w zakładce "Techniczne" panelu administracyjnego.
  4. Możliwość odbudowy wszystkich obiektów, związanych z replikacją danych. Użycie funkcji jest niezbędne po odzyskaniu bazy danych aplikacji z kopii lub przeniesieniu jej na inny serwer MS SQL (do innej instancji). Funkcja dostępna jest w zakładce "Techniczne" panelu administracyjnego.
  5. W katalogu \inetpub\wwwroot\xxx\Tools\MasterObjects\ umieszczono moduł TworzenieMasterObjects.exe, umożliwiający odtworzenie głównych bazodanowych obiektów aplikacji, po przeniesiu bazy danych na inny serwer MS SQL (do innej instancji).

Wersja 2012.1.1 z dnia 12.04.2012 (aktualizacja płatna)

 • Pożegnanie z platformą MS SQL Server 2000 (MSDE)
  Uwaga! W związku z zaprzestaniem wspierania przez Microsoft serwera MS SQL 2000 (MSDE) oraz zastosowaniem w Porte nowoczesnych mechanizmów, ta wersja aplikacji wymaga serwera MS SQL w wersji 2005 lub 2008. Na serwerach MS SQL o niższej wersji instalacja aplikacji nie będzie możliwa.

 • Wprowadzenie możliwości prezentacji rabatów indywidualnych klientów
  Dodano obsługę widoczności rabatów, wynikających z cenników grupowych. Opcjonalnie można włączać lub wyłączać widoczność rabatów ofercie, pozycjach koszyka i pozycjach zamówienia. Rabaty są widoczne po zalogowaniu użytkownika. W przypadku gdy widoczność rabatów jest wyłączona, użytkownik widzi swoje ceny pomniejszone już o rabaty, lecz bez informacji o stopie procentowej rabatu (tak, jak w poprzednich wersjach).

 • Zwiększenie możliwości konfiguracji grup klientów
  1. Na liście klientów zastosowano filtr umożliwiający łatwe wyszukanie klientów, którzy nie złożyli zamówienia przez ostatnie x dni.
  2. Wprowadzono możliwość blokowania sprzedaży wybranym klientom. Klienci z zablokowaną sprzedażą widzą swoją ofertę, lecz nie mogą dodawać towarów do koszyka a tym samym składać zamówień.
  3. Komunikat dla klientów z zablokowaną sprzedażą można samodzielnie zdefiniować w panelu administracyjnym.

 • Ulepszenia w obsłudze administracyjnej artykułów
  Dodano informację o ilości aktualnie podłączonych artykułów w każdej z wybranych kategorii asortymentowych.

 • Rozszerzenie obsługi zdarzeń
  Do zapisów o aktywności użytkowników dodano obsługę sześciu nowych zdarzeń, w tym podgląd artykułu. W oparciu o rejestrację tego zdarzenia, w panelu administracyjnym dodano statystyki klikalności artykułów.

 • Uzupełnienie integracji z programem WF-Mag
  Obsłużono parametr "Uczestniczy w promocjach", ustawiany dla kontrahenta w programie WF-Mag.

 • Zwiększenie możliwości personalizacji interfejsu
  Dodano możliwość personalizacji strony z informacją o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

 • Ulepszenie panelu użytkownika
  Na stronie z ofertą dodano wyświetlanie informacji o wszystkich wybranych przez użytkownika kryteriach filtrowania.

 • Zmiana mechanizmu automatycznej replikacji danych
  Wprowadzono zupełnie nowy mechanizm sterowania automatyczną replikacją danych. Informacje o statusie replikacji pokazywane są w panelu administracyjnym.

Wersja 2011.1.3 z dnia 13.01.2012

 • W konfiguracji poczty elektronicznej wprowadzono opcjonalną obsługę szyfrowania SSL. Włączenie obsługi SSL dla poczty możliwe jest w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

Wersja 2011.1.2 z dnia 27.10.2011

 • Dokonano kilku zmian technicznych i poprawek.

Wersja 2011.1.1 z dnia 09.08.2011

 • Gruntowna zmiana sposobu prezentacji informacji o artykule
  Zrezygnowano z wyświetalnia informacji o artykule w osobnym oknie. Teraz informacja o artykule prezentowana jest w tym samym oknie przeglądarki, co lista artykułów. Zalety rozwiązania:
  - możliwość umieszczania linków do artykułów w dowolnych serwisach internetowych;
  - możliwość dodania artykułu do koszyka bezpośrednio z okna informacji o artykule;
  - czytelniejszy podgląd szczegółowych informacji.

 • Zwiększenie możliwości personalizacji sklepu oraz integracja z innymi aplikacjami internetowymi
  1. Tytuł każdej strony sklepu rozpoczyna się od nazwy sklepu, zdefiniowanej w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.
  2. Dodano możliwość samodzielnego zdefiniowania zawartości metatagów DESCRIPTION i KEYWORDS strony głównej sklepu. Konfiguracja zawartości dostępna jest w zakładce DEFINICJE -> METATAGI panelu administracyjnego.
  3. Do strony logowania dla wariantu b2b, na prawo od panelu logowania dodano pole do samodzielnej edycji. Edycja jest dostępna w zakładce DEFINICJE -> KOMUNIKATY panelu administracyjnego.
  4. Do stron "Przerwa techniczna" i "Logowanie w wariancie B2B" podłączono pliki html (odpowiednio tech.html i b2b.html). Zwartość plików można definiować we własnym zakresie, a będą one wyświetlane u dołu wymienioych stron.
  5. W wariancie b2b dodano możliwość umieszczenia okna logowania do sklepu w dowolnym serwisie internetowym. Umożliwia to użytkownikowi logowanie się do sklepu np. z głównego serwisu internetowego właściciela sklepu.

 • Ulepszenia w obsłudze administracyjnej artykułów
  1. W zakładce ARTYKUŁY -> PODŁĄCZANIE panelu administracyjnego:
  - dodano kryterum filtrowania artykułów bez podłączonych obrazków;
  - możliwe jest wyświetlenie automatycznie generowanych linków do poszczególnych artykułów.
  2. W zakładce ARTYKUŁY -> DRZEWKO panelu administracyjnego dodano dwa kryteria filtrowania:
  - tylko artykuły bez podłączonych obrazków;
  - tylko artykuły podłączone dodatkowo do gałęzi drzewka.

 • Ulepszenie w sposobie pobierania miniatur obrazków
  Oprócz dotychczas stosowanej technologii generowania miniatur obrazków "w locie", udostępniono mechanizm automatycznego zapisywania raz wygenerownych miniatur na dysku serwera. W efekcie umożliwia to znacznie szybsze wczytywanie strony z ofertą. Wyboru sposobu pobierania miniatur dokonujemy w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

 • Pozostałe zmiany
  1. Na liście faktur wyróżniono faktury przeterminowane.
  2. W zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego dodano parametr "Godzina startu replikacji". Parametr jest istotny przy replikacji zaplanowanej niezbyt często (np. co 24 godziny), umożliwiając jej uruchamianie w godzianch najmniejszgeo obciążenia serwera MS SQL.
  3. W obsłudze zdarzeń związanych z koszykiem zapisywany jest również identyfikator koszyka.

Wersja 2010.2.1 z dnia 26.11.2010 (aktualizacja płatna)

 • Zwiększenie możliwości wyszukiwania
  1. Wyszukiwanie we wszystkich polach.
  Wprowadzono możliwość wyszukiwania dowolnego ciągu jednocześnie we wszystkich polach oferty, uprzednio udostępnionych do wyszukiwania przez administratora. Opcję "Wszystkie pola" można ustawić w zakładce DEFINICJE->USTAWIENIA STARTOWE FILTRÓW panelu administracyjnego jako jedno z domyślnych kryteriów wyszukiwania.
  2. Domyślny ciąg wyszukiwania.
  W zakładce DEFINICJE->USTAWIENIA STARTOWE FILTRÓW panelu administracyjnego można również zdefiniować domyślny ciąg wyszukiwania, użyty podczas pierwszegp ładowania strony z ofertą. W ten sposób uzyskujemy możliwość wyróżnienia ściśle wybranych pozycji oferty.

 • Zaawansowana obsługa drzewka kategorii wielopoziomowych
  Wprowadzono możliwość odłączania/dołączania wybranych gałęzi drzewka kategorii wielopoziomowych, zdefiniowanego w programie WF-Mag. Istnieje również możliwość zmiany nazwy gałęzi na inną, niż zdefiniowana w programie WF-Mag. Pozwala to na kształowanie drzewka w sposób odpowiadający potrzebom sklepu internetowego.
  Uwaga: należy pamiętać, że odłączenie wybranej gałęzi drzewka spowoduje odłączenie wszystkich gałęzi wyższego poziomu oraz usunięcie ze sklepu artykułów, należących do odłączanych gałęzi.
  W celu zarządzania drzewkiem w panelu administracyjnym udostępniono zakładkę DEFINICJE->OBSŁUGA KATEGORII WIELOPOZIOMOWYCH.

 • Możliwość podłączenia jednego artykułu do wielu gałęzi drzewka
  Wprowadzono możliwość odłączania/dołączania każdego artykułu do wielu dowolnych gałęzi drzewka kategorii wielopoziomowych. Dzięki tej funkcjonalności strukturę drzewka można wykorzystać np. w modelu logicznym "pasuje do".
  W tym celu w panelu administracyjnym udostępniono zakładkę ARTYKUŁY->DRZEWKO.

 • Prezentacja wyprzedaży
  Od tej wersji artykuły objęte w programie WF-Mag promocją można oznaczyć w Porte na dwa sposoby: promocja lub wyprzedaż. Dla artykułów objętych wyprzedażą nie jest prezentowana data zakończenia promocji oznaczona w programie WF-Mag; pobierana jest jedynie cena promocji, prezentowana jako cena wyprzedaży.
  Oznaczanie jest dostępne z zakładce ARTYKUŁY->PODŁĄCZENIE panelu administracyjnego.

 • Artykuły zawsze dostępne
  Dla artykułów dodano nowy atrybut: "Zawsze dostępny". Przy włączonym trybie prezentacji stanów jako "Tylko dostępność" i ustawieniu atrybutu na "TAK", użytkownik sklepu widzi go zawsze jako dostępny, bez względu na rzeczywisty stan magazynowy.
  Oznaczanie jest dostępne z zakładce ARTYKUŁY->PODŁĄCZENIE panelu administracyjnego.

 • Okno informacji o artykule
  W tej wersji link do okna artykułu dostępny jest zawsze, gdy w jego zawartości ustawiono choć jedno dodatkowe pole (oprócz nazwy) bez względu na to, czy do arykułu załączne są obrazek i opis.

 • Sterowanie ilością wyświetlanych wierszy
  Umożliwiono definiowanie odrębnej ilości wyświetlanych wierszy dla artykułów i pozostałych zestawień. Parametry ustawia się odrębnie dla inerfejsu użytkownika i administratora.
  Ustawienia ilości wyświetlanych wierszy dokonujemy w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

 • Dynamiczna obsługa kryteriów filtrowania
  Dla promocji, wyprzedaży, nowości i towarów punktowanych kontrolki filtrów widoczne są wtedy, gdy w ofercie znajduje się przynajmniej jeden artykuł odpowiadający danemu kryterium. Na przykład: jeżeli w ofercie nie ma ani jednego artykułu objętego promocją, filtr na artykuły w promocji nie jest widoczny.

 • Ulepszona obsługa administracyjna artykułów
  W zakładce ARTYKUŁY -> PODŁĄCZANIE panelu administracyjnego dodano nowe kryteria filtrowania. Zmiana umożliwia sprawniejsze budowanie oferty.

 • Pozostałe zmiany
  1. Zwiększono do 1000 znaków pola komunikatów, definiowanych przez użytkownika.
  2. W panelu administracyjnym umożliwono zmianę danych administratora.
  3. Wyeliminowano niedoskonałości w obsłudze koszyka w przypadku, gdy artykuły pozostające w koszyku odłączono od sklepu.

Wersja 2010.1.3 z dnia 08.09.2010

 • Obsługa koszyków nie zatwierdzonych przez użytkownika
  W obsłudze koszyków nie zatwierdzonych przez użytkownika wprowadzono dwie istotne zmiany:
  - w przypadku dodania nowego koszyka przed zalogowaniem użytkownika, istniejący koszyk nie zatwierdzony nie jest już usuwany, a jego pozycje dodawane są automatycznie do nowo utworzonego koszyka;
  - możliwe jest przechowywanie nie zatwierdzonego koszyka w każdym z udostępnionych magazynów, taki koszyk przywoływany jest automatycznie po wybraniu magazynu.

Wersja 2010.1.2 z dnia 08.07.2010

 • Obsługa programu lojalnościowego
  Wprowadzono obsługę programu lojalnościowego według zasad, ustalonych w programie WF-Mag. W przypadku trybu "Punkty za artykuły" na liście oraz na kartach artykułów zalogowany użytkownik widzi ilość punktów, które uzyska za ich zakup. W obydwu trybach programu lojalnościowego uprawniony użytkownik w zakładce "Moje konto" widzi dotychczas zgromadzoną ilość punktów, a na liście faktur ilość punktów za każdą z nich.

 • Obsługa zamówień
  Dodano obsługę zamówień, które zostały usunięte w programie WF-Mag. Teraz na liście złożonych zamówień są one widoczne dla użytkownika i posiadają status "anulowano".

 • Sortowanie obrazków
  W przypadku, gdy do artykułu przypisano więcej niż jeden obrazek, istnieje możliwość określenia sposobu ich sortowania: według kolejności dodania lub według nazwy. Dodano też możliwość wyboru sposobu sortowania: rosnąco lub malejąco. Ustawienia dostępne w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

 • Administracyjna obsługa koszyków
  Od tej wersji autoryzowane koszyki (z których zostało wygenerowane zamówienie) nie są już automatycznie usuwane z bazy Porte. Administrator ma możliwość ich przeglądania oraz zarządzania nimi.

Wersja 2010.1.1 z dnia 05.03.2010

 • Filtrowanie oferty
  Dodano możliwość ustawienia domyślnego kryterium filtrowania dla strony z ofertą (opisane jako "Filtruj według:"). Ustawienia parametru należy dokonać w panelu administracyjnym w zakładce DEFINICJE -> Ustawienia startowe filtrów.

 • Obsługa towarów niedostępnych
  Dodano możliwość zablokowania dodawania do koszyka towarów, które są niedostępne. Po włączeniu tej opcji, takie pozycje oferty są wyróżniane inną ikoną. Zmiany ustawienia należy dokonać w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

 • Obsługa kosztów wysyłki
  Dodano możliwość obsługi kosztów wysyłki jako pozycji zamówienia eksportowanego do programu WF-Mag (do tej pory dostępne jedynie w opisie zamówienia). W tym celu należy podpiąć wybraną kartotekę usługową, założoną uprzednio w programie WF-Mag. Ustawienia należy dokonać w panelu administracyjnym w zakładce DEFINICJE -> Sposoby dostawy.

 • Powielanie zamówienia
  Użytkownik ma możliwość powielenia zawartości dowolnego, złożonego wcześniej zamówienia poprzez skopiowanie go do bieżącego koszyka. Funkcja kopiowania dostępna jest z poziomu listy zamówień w panelu użytkownika.

 • Informacja dla administratora
  W obecnej wersji w panelu administracyjnym widoczna jest wersja bazy danych programu WF-Mag, do której podłączono Porte.

 • Nowy instalator bazy danych
  Obecna wersja instalatora bazy danych MS SQL autoamtycznie wyszukuje w sieci lokalne dostępne instancje MS SQL Server, zawierające bazy danych programu WF-Mag. Ułatwia to instalację bazy danych Porte na komputerze zdalnym.

 • Zmiana obsługi sesji internetowych
  Obecnie za prawidłową obsługę sesji domyślnie odpowiada technologia cookies (ciasteczek). Możliwa jest jednak w tym zakresie samodzielna zmiana konfiguracji pracy aplikacji.

 • Zmiana platformy .NET Framework na wersję 3.5 SP1
  Od tej wersji Porte wymaga platformy .NET Framework 3.5 SP1. Dzięki temu zapewniamy całkowitą zgodność z najnowszymi platformami MS Windows (Windows 7 i Windows Server 2008) i bezproblemową instalację aplikacji.
  Jednocześnie oznacza to, że instalacja Porte nie będzie już możliwa na platformie Windows 2000. Najstarsze obsługiwane obecnie systemy operacyjne to Windows XP i Windows Server 2003.
  Wersja 2010.1.1 jest ostanią, którą można zamówić indywidualnie dla platformy .NET Framework 2 (realizacja takiego zamówienia wymaga jednak dopłaty w wysokości 20% ceny licencji). Od kolejnej wersji 2010.1.2 nie będziemy już oferować takiej możliwości.

Wersja 2009.2.1 z dnia 10.11.2009 (aktualizacja płatna)

 • Dołączanie i ustawienia pól dla artykułów
  Oprócz dotychczas istniejących pól opisujących artykuł (nazwa, indeks katalogowy, indeks handlowy), dodano możliwość dołączania i obsługi 15 innych pól:
  - lokalizacja,
  - nazwa oryginalna,
  - wyróżnik,
  - producent,
  - kod kreskowy,
  - pola dodatkowe 1-10.
  Dla każdego z pól (w tym indeks katalogowy i handlowy) można odrębnie ustawić zakres funkcjonalny dołączania:
  - dostępne w kryteriach wyszukiwania,
  - widoczne w oknie artykułu,
  - widoczne na liście artykułów.
  Ponadto dla każdego dołączonego pola (w tym indeks katalogowy i handlowy) można zdefiniować własną nazwę, która będzie widoczna w Porte. Takie rozwiązanie zapewnia możliwość dostosowania opisu oferty do modelu biznesowego firmy. Nie ma już konieczności posługiwania się indeksem katalogowym czy też handlowym.
  W celu zarządzania polami w panelu administracyjnym udostępniono zakładkę DEFINICJE->USTAWIENIA PÓL DLA ARTYKUŁÓW.

 • Obsługa zamienników
  Umożliwiono obsługę zamienników, w tym również zamienników wzajemnych. Włączanie obsługi zamienników dostępne jest poprzez parametr Czy włączyć obsługę zamienników w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego. Obsługa zamienników w Porte nie zależy od ustawienia parametru Obsługa zamienników w programie WF-Mag. Zamiennik będzie widoczny w Porte, jeżeli zostanie podłączony przez administratora.

 • Obsługa towarów powiązanych
  W tej wersji możliwe jest włączenie obsługi towarów powiązanych, definiowanych w programie WF-Mag na potrzeby sprzedaży wiązanej. Funkcja ta umożliwia prezentację zestawów asortymentów bądź budowanie sugestii, dotyczących zakupów innych asortymentów. Włączanie obsługi towarów powiązanych dostępne jest poprzez parametr Czy włączyć obsługę towarów powiązanych w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego. Obsługa towarów powiązanych w Porte nie zależy od ustawienia parametru Sprzedaż wiązana w programie WF-Mag. Towar powiązany będzie widoczny w Porte, jeżeli zostanie podłączony przez administratora.

 • Lista dokumentów WZ i podgląd ich zawartości
  Użytkownik ma opcjonalną możliwość przeglądania wystawionych w programie WF-Mag dokumentów WZ oraz poglądu ich zawartości. Funkcjonalność ta może mieć szczególne znaczenie w trybie b2b. Określanie dostępu do listy WZ odbywa się z poziomu definicji grup uprawnień użytkowników w zakładce DEFINICJE.

 • Drzewka kategorii
  W zakresie obsługi drzewek kategorii umożliwiono:
  1. przełączanie się przez użytkowników pomiędzy drzewkami kategorii jednopoziomowych i wielopoziomowych;
  2. zdefiniowanie własnej nazwy korzenia drzewka kategorii jednopoziomowych (w programie WF-Mag taka opcja nie istnieje);
  3. zdefiniowanie własnych nazw drzewek kategorii (nie muszą one nazywać się "kategorie jednopoziomowe" i "wielopoziomowe").
  Ustawienia związane z tymi zmianami dostępne są w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.
  Powyższe opcje dają zupełnie nowe możliwości definiowania i użytkowania drzewek kategorii. Można je funkcjonalnie dopasować do modelu ofertowego firmy.

 • Zmiany w wyglądzie witryny sklepu
  1. Panel logowania przeniesiono do lewej szpalty poniżej menu.
  2. Wprowadzono możliwość wyłączenia dotychczasowego szablonu nagłówka strony. Przy wyłączonym szablonie można skonfigurować nagłówek we własnym zakresie, według własnych upodobań i potrzeb, posługując się kodem html. Wyłączenie szablonu nagłówka możliwe jest w zakładce KONFIGURACJA.
  3. Poprawiono estetykę sklepu.

 • Wybór widoku listy artykułów
  Wprowadzono możliwość wyboru widoku listy artykułów, widocznej dla użytkownika. Dostępne są dwie opcje: LISTA (dostępna dotychczas) oraz KARTY (nowa opcja). Wybór opcji KARTY pozwala na wyeksponowanie obrazka (fotografii) artykułu. Aby umożliwić dostosowanie wyglądu karty artykułów do własnych potrzeb, do opisu programu załączono szczegółową specyfikację stylów (css), związanych z kartą. Wybór jest dostępny poprzez zmianę parametru Sposób wyświetlania oferty w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

 • Aktualizacja i usuwanie klientów
  W zakładce KLIENCI panelu administracyjnego dodano możliwość usuwania kartotek klientów oraz zbiorczej aktualizacji ich danych według stanu w programie WF-Mag. Przestrzegane są następujące zasady:
  - nie można usunąć klienta, który złożył choć jedno zamówienie;
  - aktualizacja NIP-u klienta możliwa jest przy zachowaniu zasady jego niepowtarzalności.

 • Ukrywanie informacji o rabatach
  Umożliwiono ukrywanie przed klientem informacji o rabatach. Jest to użyteczne w sytuacji, gdy polityka cenowa firmy budowana jest na zasadzie narzutów do ceny minimalnej. Ustawienia można dokonać poprzez parametryzację grup klientów. Parametr dostępny jest w zakładce DEFINICJE->GRUPY KLIENTÓW.

 • Grupa cenowa dla podłączanego klienta
  Podczas podłączania kontrahenta z programu WF-Mag do Porte jest on przydzielany do domyślnej grupy klientów, ustawionej w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.
  Uwaga: Podczas automatycznego zakładania konta klienta w trybie b2c, jest on przydzielany do podstawowej grupy klientów, dla której obsługa grup cenowych jest wyłączona; korzysta więc z ogólnego poziomu cen.

 • Obsługa priorytetu zamówień
  Zamówienie eksportowane do programu WF-Mag ma przydzielany priorytet rezerwacji zgodny ze zdefiniowanym dla kontrahenta w programie WF-Mag.

 • Termin realizacji zamówienia
  Dla każdej grupy klientów można teraz zdefiniować termin realizacji zamówienia. W powiązaniu z obsługą priorytetu rezerwacji dla zamówień umożliwia to lepsze zarządzanie realizacją zamówień. Ustawienia należy dokonać w zakładce
  DEFINICJE->GRUPY KLIENTÓW.

 • Minimalna ilość dla stanu maskowanego
  Zwiększono funkcjonalność stanu maskowanego. Teraz można ustawić minimalną ilość z przedziału 0-9, do której pokazywana ilość dostępna jest dokładna. Ustawienie dostępne w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

 • Podłączenie wszystkich towarów z magazynu
  W zakładce ARTYKUŁY panelu administracyjnego umożliwiono podłączenie/odłączenie do/z Porte wszystkich kartotek asortymentowych z aktualnego magazynu.

 • Wysyłanie e-mailem informacji o zamówieniu
  Umożliwiono automatyczne wysyłanie informacji o zamówieniu e-mailem do osoby która je złożyła, nawet jeżeli nie zostało włączone żądanie e-mailowej autoryzacji zamówienia. Ustawienie dostępne w zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego.

 • Numer zamówienia w e-mailach o zamówieniu
  Do treści e-maili z zawartością zamówień dołączono numery zamówień:
  - numer tymczasowy zamówienia (koszyka), gdy zamówienie oczekuje na autoryzację;
  - właściwy numer zamówienia w przypadku zamówień autoryzowanych.
  Umożliwia to szybką i jednoznaczną identyfikację zamówienia np. podczas telefonicznej obsługi klienta.

 • Administracyjna obsługa koszyków
  W zakładce ZESTAWIENIA dodano pozycję Koszyki. Administrator ma możliwość przeglądania aktualnej listy koszyków, które czekają na zatwierdzenie lub autoryzację przez użytkownika. Może też wykonać na nich określone akcje:
  - ponowne wysłanie e-maila z żądaniem autoryzacji (tylko dla koszyków zatwierdzonych przez użytkownika);
  - autoryzacja zamówienia, aby mogło ono trafić do programu WF-Mag (tylko dla koszyków zatwierdzonych przez użytkownika);
  - usunięcie koszyka (koszyki zatwierdzone i nie zatwierdzone).
  Umożliwiono ustawienie parametru Ile dni trzymać koszyk (zakładka KONFIGURACJA) na 0. W tym przypadku koszyki nie będą usuwane automatycznie, a ich usuwanie pozostanie w dyspozycji administratora.

 • Techniczne funkcje administracyjne
  W panelu administracyjnym dodano zakładkę TECHNICZNE. Zgromadzono tam kilka najważniejszych czynności administracyjnych.
  1. Wymuszenie replikacji danych. Przydatne w sytuacji, gdy zależy nam na natychmiastowym wprowadzeniu do sklepu dużej ilości zmienionych danych o asortymentach i cennikach.
  2. Restart aplikacji. Przydatne w sytuacji awaryjnej, np. gdy z jakiegokolwiek powodu replikacja danych zakończy się niepowodzeniem.
  3. Czyszczenie bazy danych. Przydatne w sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn chcemy wprowadzić wszystkie dane o artykułach i klientach od nowa.
  4. Przywracanie domyślnych ustawień konfiguracyjnych. Przydatne na przykład, gdy po okresie testowania aplikacji chcemy zacząć "od nowa".

 • Uwaga
  Ze względu na istotne zmiany strukturalne bazy danych, przed pierwszym wczytaniem strony głównej aplikacji po ulepszeniu programu zostanie automatycznie uruchomiona replikacja danych. Dlatego pierwsze wczytanie strony głównej może trwać dość długo.

Wersja 2009.1.7 z dnia 06.08.2009

 • W trybie publicznym (b2c) umożliwiono import kartotek kontrahentów z programu WF-Mag. W ten sposób tryb b2c jest w pełni uniwersalny: ma wszystkie cechy trybu b2b, a jednocześnie umożliwia prezentację oferty każdemu potencjalnemu klientowi.

 • Dodano obsługę ustawień dla klientów poprzez grupy klientów.
  Parametry sterujące ustawieniami dla klientów przeniesiono z zakładki UŻYTKOWNICY do zakładki KLIENCI->USTAWIENIA. Definiowanie grup klientów możliwe jest w zakładce DEFINICJE.

 • W zakładce KONFIGURACJA dodano parametr, umożliwiający ustawienie domyślnej grupy cenowej kontrahentów, do której przydzielani są klienci, którzy zostali dodani automatycznie (tryb b2c).

 • W zakładce KONFIGURACJA dodano parametr, umożliwiający ustawienie domyślnej klasyfikacji kontrahentów, do której przydzielani są klienci, którzy zostali dodani automatycznie (tryb b2c).

 • Wyeliminowano niedoskonałości, wykryte w poprzednich wersjach.

Wersja 2009.1.6 z dnia 11.07.2009

 • Do kryteriów filtrowania dodano opis artykułu.

 • Zmieniono sposób obsługi parametrów filtrowania na stronie głównej sklepu.
  Teraz parametry filtrowania przechowywane są podczas trwania całej sesji i nie są resetowane po zmianie lub odświeżeniu strony.

 • Dodano możliwość załączania opisu do każdej pozycji zamówienia.
  Sterowane parametrem Czy dostępny opis pozycji zamówień w konfiguracji. Możliwość dodawania opisu skutkuje również możliwością oglądania opisów pozycji zamówień.

 • Zmieniono obsługę pola ILOŚĆ podczas dodawania pozycji do koszyka.
  Teraz użycie przycisku [+] nawet przy pustym polu ilości, skutkuje dodaniem do koszyka 1 jednostki artykułu.

 • Zwiększono maksymalny rozmiar pola Uwagi do zamówienia ze 100 do 400 znaków (200 znaków w przypadku, gdy podajemy dodatkowy adres wysyłkowy).

 • Umożliwiono zapisywanie zamówień bezpośrednio w rejestrze głównym zamówień programu WF-Mag (nie w buforze). Sterowanie odbywa się poprzez parametr Czy zamówienia zapisywać w buforze w konfiguracji.

 • Na potrzeby połączenia szyfrowanego poprawiono walidację kontrolki adresu internetowego sklepu. Teraz dopuszczalne są dwa prefiksy: http:// oraz https://.

 • W zakładce ZESTAWIENIA w panelu administracyjnym dodano nowe zestawienia statystyczne:
  - lista złożonych zamówień, istnieje również możliwość usuwania wybranych zamówień;
  - lista aktywnych sesji;
  - historia wszystkich sesji, istnieje również możliwość usuwania zapisów o historii sesji;
  - ranking aktywności użytkowników.

 • Dodano obsługę zdarzeń, związanych z aktywnością użytkowników. Informację o każdym zdarzeniu można wysyłać na zdefiniowany adres e-mail. Gdy adres mail nie jest podany, wiadomość nie będzie wysyłana. Obsługa zdarzeń dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce ZDARZENIA.

 • W panelu administracyjnym zmodyfikowano wygląd zakładki DEFINICJE.

 • Dodano możliwość zdefiniowania ustawień startowych filtrów dla oferty. W ten sposób można łatwo wyeksponować nowości, rabaty czy też wybraną kategorię asortymentową. Konfiguracja dostępna jest w panelu administracyjnym w zakładce DEFINICJE.

 • Aby zmaksymalizować prędkość wczytywania strony z ofertą, zastosowano technologię replikacji danych z programu WF-Mag. Replikacja odbywa się na serwerze MS SQL w zdefiniowanym interwale czasowym (parametr Co ile minut replikować dane w konfiguracji). W ten sposób przeglądarka zawsze szybko wczytuje uprzednio przygotowane dane. Szczegółowe informacje w opisie funkcjonalnym systemu Porte.
  Uwaga: pierwsza replikacja danych odbywa się przed pierwszym wczytaniem strony głównej aplikacji po ulepszeniu programu. Dlatego pierwsze wczytanie strony głównej może trwać dość długo.

 • Ulepszono instalator Porte.
  Teraz możliwa jest instalacja samej aplikacji, a udostępniony dodatkowy instalator bazy danych Porte umożliwia jej zainstalowanie na innym komputerze, niezależnie od aplikacji. Szczegółowe informacje w opisie instalacji systemu Porte.

Wersja 2009.1.5 z dnia 30.04.2009

 • Wprowadzono obsługę uprawnień użytkowników przez grupy użytkowników.
  W zakładce DEFINICJE panelu administracyjnego grupy uprawnień można definiować samodzielnie w dowolny sposób. Dodano również parametr określający domyślną grupę uprawnień, do której przypisywany jest dodawany użytkownik. Parametr dostępny jest w zakładce KONFIGURACJA

 • Dodano możliwość grupowego podłączania kartotek artykułów według ustawionego w WF-Magu znacznika dla towaru Artykuł aktywny w systemach zewnętrznych.
  Należy pamiętać, że podłączenie kartotek w ten sposób powoduje usunięcie dotychczas podłączonych kartotek (baza kartotek tworzona jest każdorazowo na nowo). Funkcjonalność jest dostępna w zakładce ARTYKUŁY panelu administracyjnego.

 • Do uprawnień użytkownika dodano parametr Czy ceny.
  Ustawienie parametru na NIE odbiera użytkownikom możliwość oglądania cen, wartości zamówień oraz wszystkich parametrów finansowych (rabat, limit kupiecki itd.). Wyłącza również możliwość oglądania zastawienia faktur oraz ich zawartości.
  Uwaga: ustawienie parametru na NIE ma sens jedynie w przypadku trybu pracy b2b.

 • Usunięto parametr globalny Czy pokazywać status zamówień.
  Teraz sterowanie obywa się jedynie z poziomu grup uprawnień użytkowników.

 • Umożliwiono automatyczne wysyłanie zamówienia kodu aktywacyjnego mailem.
  W zakładce LICENCJA panelu administracyjnego wpisane dane, wymagane do uzyskania kodu aktywacyjnego można teraz wysłać mailem automatycznie.

Wersja 2009.1.4 z dnia 31.03.2009

 • Umożliwiono wyświetlanie wszystkich zamówień klienta.
  W zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego dodano parametr określający, czy w Porte mają być widoczne wszystkie zamówienia klienta. Również te, które nie zostały zarejestrowane przez Porte, a zostały wystawione bezpośrednio w programie WF-Mag.

 • Dodano obsługę jednostek miar.
  W zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego dodano parametr określający sposób obsługi jednostek miar podczas składania zamówienia. Dostępne są trzy opcje do wyboru:
  - użytkownik widzi jedynie jednostki magazynowania;
  - użytkownik widzi domyślne jednostki sprzedaży, zdefiniowane w programie WF-Mag, a w przypadku ich braku - jednostki magazynowania;
  - użytkownik może wybrać dowolną spośród jednostek miar, zdefiniowanych dla artykułu w programie WF-Mag.
  W programie WF-Mag pozycje zamówień zapisywane są w jednostkach użytych w Porte.

 • Umożliwiono odczyt obrazków z plików.
  Oprócz istniejącej możliwości czytania obrazków z bazy danych programu WF-Mag, wprowadzono możliwość odczytu obrazków z plików, zapisanych na dysku serwera IIS. Szczegóły dostępne w opisie produktu.

 • Teraz w podglądzie zawartości zamówienia wyświetlane są również uwagi.

 • Poprawiono jakość wyświetlania miniatur obrazków.
  W tym celu zastosowano filtr wygładzający.

 • Na listach artykułów i dokumentów ulepszono sposób obsługi filtrów.

 • Zoptymalizowano obsługę drzewka kategorii wielopoziomowych.
  W zakładce KONFIGURACJA panelu administracyjnego dodano parametr określający, czy drzewko ma być ładowane w całości. Dla bardzo rozbudowanego drzewka ustawienie parametru na NIE może znacznie przyspieszyć ładowanie strony.

 • Wprowadzono dodatkowy element kontroli integralności danych.
  Jeżeli do Porte podłączony jest choćby jeden artykuł z bazy WF-Mag, z zakładce POŁĄCZENIA panelu administracyjnego zmiana bazy danych programu WF-Mag czy też obsługiwanej firmy nie jest możliwa.

Wersja 2009.1.3 z dnia 10.03.2009

 • Dodano obsługę nowości.
  W zakładce ARTYKUŁY panelu administracyjnego dodano możliwość dodawania artykułu do listy nowości. Jednocześnie w zakładce KONFIGURACJA dodano parametr określający, przez ile dni od daty dodania artykułu ma on być widoczny jako nowość. Na podstawie tego parametru w momencie dodawania artykułu do listy nowości, program automatycznie oblicza datę zakończenia okresu nowości. Istnieje możliwość wyłączenia artykułu z listy nowości przed upływem tego czasu. Obsługę nowości dla wszystkich artykułów można włączyć lub wyłączyć globalnie.

 • Dodano automatyczną obsługę cen zależnych, definiowanych w programie WF-Mag.

 • Do panelu administratora dodano zakładkę STATYSTYKI.
  W obecnej wersji programu dostępne są statystyki, dotyczące kartotek artykułów.

Wersja 2009.1.2 z dnia 03.03.2009

 • Ulepszono sposób obsługi promocji.
  Teraz obsługę promocji można włączać lub wyłączać osobno dla każdej z umownych grup klientów:
  - klienci, którzy mają włączoną obsługę grup cenowych;
  - klienci, którzy mają wyłączoną obsługę grup cenowych (korzystają z domyślnych poziomów cen).
  To rozwiązanie wykracza poza funkcjonalność programu WF-Mag i zwiększa elastyczność polityki promocji.

 • Zmodyfikowano sposób obsługi cen domyślnych dla sklepu:
  - sterowanie podłączaniem cen przeniesiono z zakładki KONFIGURACJA do zakładki ARTYKUŁY;
  - dodano możliwość grupowej (poprzez zaznaczone kategorie) zmiany kartotek cenowych dla artykułów;
  - zmieniono procedurę wybierającą możliwe do zastosowania w Porte kartoteki cenowe z programu WF-Mag; teraz możliwe do wyboru są tylko te kartoteki cenowe, które w kontekście wybranego magazynu przypisane są w programie WF-Mag do wszystkich artykułów;
  - wprowadzono kontrolę integralności kartotek cenowych pomiędzy Porte a WF-Mag; kontrola przeprowadzana jest automatycznie podczas pracy w zakładce ARYTKUŁY; procedura kontrolująca sprawdza, czy kartoteki cenowe, zastosowane w Porte są w programie WF-Mag podłączone do wszystkich artykułów, wybranych do oferty w Porte; w przypadku braku integralności wyświetlany jest odpowiedni komunikat, a artykuły pozbawione integracji cen nie są wyświetlane w ofercie.

 • Ulepszono organizację zakładki KONFIGURACJA w panelu administratora.

 • Zoptymalizowano aplikację pod kątem zwiększenia szybkości ładowania strony z ofertą w przypadku dużej bazy danych artykułów.

Wersja 2009.1.1 z dnia 10.02.2009 (aktualizacja płatna)

 • Możliwość wyłączenia konieczności autoryzacji zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tej sytuacji do klienta nie jest wysyłany e-mail z zawartością zamówienia i żądaniem jego autoryzacji, a zamówienie jest eksportowane do programu WF-Mag natychmiast po jego zatwierdzeniu. Przydatne w trybie b2b, gdy znamy swoich klientów i nie musimy żądać autoryzacji zamówienia. Przyspiesza składanie zamówienia, lecz obniża bezpieczeństwo transakcji. Opcja dostępna w module administracyjnym.

 • Po złożeniu zamówienia użytkownik nie jest teraz automatycznie wylogowywany, a jego sesja jest nadal aktywna.

 • W poprzedniej wersji, gdy nie zalogowany klient składał zamówienie bez żądania faktury, zamówienie było zawsze przypisywane domyślnie do ustalonego kontrahenta (domyślnie "Sprzedaż detaliczna"), a kartoteka klienta nie była synchronizowana z programem WF-Mag. W tej wersji dodano opcję, umożliwiającą synchronizację kartoteki klienta z programem WF-Mag nawet, jeżeli nie żąda on faktury. Opcja dostępna w module administracyjnym (tylko tryb publiczny).

 • Dodano możliwość obsługi rabatu dla kontrahenta. Sterowanie odbywa się za pośrednictwem dwóch opcji:
  1. globalny parametr włączania obsługi rabatów, dostępny w oknie ustawień programu;
  2. parametr, sterujący włączaniem obsługi rabatu dla kontrahenta, dostępny w oknie ustawień użytkownika.
  W ten sposób można sterować włączaniem/wyłączaniem obsługi rabatów dla każdego kontrahenta osobno. Rabaty są obsługiwane, jeżeli włączone są obydwie opcje.
  Włączona obsługa rabatów powoduje:
  - pokazywanie wysokości rabatu procentowego w oknie konta użytkownika;
  - pokazywanie cen po rabacie w oknie zawartości koszyka i w e-mailu z zawartością zamówienia;
  - pokazywanie wartości po rabacie w oknie zawartości koszyka i w e-mailu z zawartością zamówienia;
  - pokazywanie wartości rabatu w oknie zawartości koszyka i w e-mailu z zawartością zamówienia;
  - eksport informacji o rabatach na pozycjach zamówienia do programu WF-Mag.
  Istotne uwagi:
  - gdy kontrahent w programie WF-Mag nie ma zdefiniowanego rabatu (wysokość rabatu równa zeru), obsługa rabatu jest automatycznie wyłączona;
  - Porte obsługuje wyłączanie poszczególnych kartotek z rabatowania identycznie, jak WF-Mag; uwzględnia fakt bezwzględnego wyłączenia rabatów dla kartotek, jak i rabaty wyłączone dla towarów w promocji.

 • Wprowadzono obsługę grup cenowych kontrahentów. Sposób obsługi grup cenowych kontrahentów jest w Porte identyczny, jak w programie WF-Mag. Obsługa grup cenowych jest opcjonalna. Włączanie/wyłączanie obsługi grup cenowych kontrahentów odbywa się w panelu administracyjnym z poziomu ustawień dla użytkownika. Wyłączona obsługa grup cenowych oznacza, że kontrahent będzie widział ogólne ceny, ustawione panelu administracyjnym w oknie obsługi artykułów. Dzięki temu rozwiązaniu w Porte możemy politykę cenową kształtować dla każdego kontrahenta osobno. Dodatkowo wprowadzono możliwość wyłączenia obsługi cen promocyjnych dla kontrahentów, którzy mają włączoną obsługę grup cenowych. Będzie to użyteczne w sytuacji, gdy ogólnie dostępna cena promocyjna artykułu będzie wyższa, niż cena z grupy cenowej kontrahenta.

 • Dodano obsługę zryczałtowanych kosztów dostawy. Każdemu zdefiniowanemu sposobowi dostawy można przypisać kwotę kosztu dostawy, oraz wartość brutto zakupów, zwalniającą z tego kosztu. Jeżeli nie chcesz używać zryczałtowanych kosztów dostawy, wszystkim sposobom dostawy przypisz kwotę koszty dostawy równą zeru. Jeżeli kwota koszta dostawy jest równa zeru, użytkownik nie jest o tym nigdzie informowany. Informacja o koszcie dostawy jest przekazywana do programu WF-Mag i umieszczana w uwagach do zamówienia. W sytuacji, gdy koszty dostawy są zmienne (w zależności od taryfy firmy kurierskiej), proponujemy opisać to w regulaminie sklepu. Definicje sposobów dostawy i ich parametrów kwotowych dostępne są w panelu administracyjnym na stronie "Definicje".
  Ważne uwagi.
  - Usunięto dotychczas używany parametr "Sposób zapłaty". Teraz należy sposób zapłaty łączyć opisowo ze sposobem dostawy, np. Kurier - pobranie, Kurier - przedpłata, Poczta - pobranie, Poczta - przedpłata, itp.
  - Podczas instalacji tej wersji programu usuwana jest dotychczasowa lista sposobów dostawy, zaś w ich miejsce dodane są nowe, przykładowe sposoby dostawy. Zaraz po instalacji tej wersji należy ewentualnie zdefiniować własne sposoby dostawy, w sposób zgodny z intencją tej wersji programu.

 • Zmieniono menu użytkownika. Zlikwidowano strony "Zmień login", "Zmień Hasło", "Zmień e-mail". Teraz funkcje te są dostępne na jednej stronie "Moje konto".

 • Na stronie "Moje konto" zalogowany użytkownik widzi teraz informację o wysokości swojego limitu kupieckiego oraz o aktualnej wysokości swojego zadłużenia. Informacje te są widoczne pod warunkiem, że w programie WF-Mag kontrahent ma zdefiniowany limit kupiecki (większy od zera). Nie jest blokowane składanie zamówień w sytuacji, gdy wartość aktualnego zamówienia przewyższy pozostały do wykorzystania limit kupiecki (wychodzimy z założenia, że ostateczna kontrola rozrachunków powinna odbywać się w programie WF-Mag podczas wystawiania faktury).

 • Ograniczono ilość informacji, wyświetlanych obok okna logowania po zalogowaniu użytkownika. Teraz wyświetlane są jedynie nazwa oraz e-mail firmy. Pozostałe dane zostały przeniesione na stronę "Moje konto". W ten sposób wygospodarowano więcej miejsca na listę artykułów.

 • W panelu administracyjnym dodano możliwość definiowania własnych komunikatów o długości do 500 znaków:
  - dodatkowy komunikat nad menu - można wprowadzić dowolny tekst i grafikę, wykorzystując wszystkie możliwości kodu html;
  - możliwość wprowadzenia własnej treści komunikatu powitalnego, widocznego obok okienka logowania; komunikat ten pojawia w trybie publicznym w oknie nie zalogowanego użytkownika - można wprowadzić dowolny tekst i grafikę, wykorzystując wszystkie możliwości kodu html;
  - dodatkowy komunikat, pojawiający się w e-mailu do użytkownika z informacją o złożeniu przez niego zamówienia;
  - dodatkowy komunikat, pojawiający się w e-mailu do użytkownika z informacją o założeniu jego konta.
  Opcje dostępne są na stronie "Definicje".

 • Poniżej wszystkich wyświetlanych list (artykułów, zamówień, faktur, użytkowników itd.) widoczny jest licznik aktualnie przefiltrowanych rekordów.

 • Na listach zamówień oraz faktur wprowadzono możliwość filtrowania wg numeru lub daty dokumentu.

 • W interfejsie użytkownika na stronie głównej ponad listą towarów widoczna jest informacja o tym, która kategoria towarowa użyta jest aktualnie do filtrowania listy asortymentów.

 • W panelu administratora na stronie "Użytkownicy" wprowadzono możliwość wyszukiwania użytkownika po dowolnym fragmencie jednego z pól: nazwisko, e-mail, nip, nazwa firmy.

 • Dodano parametr umożliwiający wybór domyślnego sortowania artykułów zarówno w panelu użytkownika, jak i w administratora: po nazwie lub po indeksie katalogowym. W przypadku wyboru opcji "Indeks katalogowy", sortowanie po indeksie katalogowym będzie realizowane nawet, gdy opcja "Czy pokazywać indeks katalogowy" ustawiona jest na "NIE". Zmiana parametru w panelu administracyjnym na stronie "Parametry konfiguracji".

 • Dodano opcję, umożliwiającą włączenie na stałe akceptacji warunku "Akceptuję zasady zawarte w regulaminie". Może być przydatne w trybie b2b. Opcja dostępna w panelu administracyjnym na stronie "Parametry konfiguracji".

 • Ulepszono obsługę drzewka kategorii wielopoziomowych. Między innymi zmieniono domyślny sposób prezentacji drzewka kategorii wielopoziomowych. Teraz po każdym otwarciu strony z ofertą drzewko jest zawsze zwinięte.

 • W panelu administracyjnym na stronie "Artykuły" umożliwiono grupowe podłączanie/odłączanie do/z oferty sklepu wszystkich towarów z zaznaczonych kategorii.

 • W panelu administracyjnym widoczne są teraz liczniki ilości sesji użytkowników (globalny i aktywnych sesji). W ilości pomijane są połączenia z sieci lokalnej oraz logowania użytkownika "admin". Przez ustanowienie sesji rozumie się logowanie użytkownika lub założenie koszyka (włożenie pierwszego towaru do koszyka) przez użytkownika nie zalogowanego.

 • Poprawiono bezpieczeństwo operacji zmiany hasła przez użytkownika. Teraz do zmiany hasła wymagane jest podanie hasła aktualnego.

 • Poprawiono błąd odczytu opisu artykułu z bazy programu WF-Mag w przypadku instalacji wielomagazynowej.

Wersja 2008.1.4 z dnia 09.10.2008

 • Poprawiono kilka niedoskonałości proceduralnych.

Wersja 2008.1.3 z dnia 29.08.2008

 • Ulepszono instalator aplikacji:
  instalacja bazy danych Porte jest teraz możliwa w dowolnej instancji MS SQL na dowolnym komputerze; zachowano warunek, że baza danych Porte musi być zainstalowana w tej samej instancji, co baza danych programu WF-Mag.

Wersja 2008.1.2 z dnia 05.08.2008

 • Możliwość prezentacji na liście artykułów miniatur obrazków i skrótów opisów;
  w panelu administracyjnym można ustawić rozmiar miniatur obrazków i długość skrótu opisu oraz włączać lub wyłączać wyświetlanie miniatur i opisów.

 • Filtr "pokaż tylko towary dostępne" w interfejsie użytkownika; filtr dostępny jest jedynie dla tych użytkowników, którzy mają uprawnienia do oglądania stanów; możliwość włączania/wyłączania widoczności filtru.

 • Dodano trzeci sposób prezentacji stanów towarów: dostępny lub nie (TAK/NIE); obecnie możliwe są trzy alternatywne sposoby prezentacji stanów dostępnych:
  - stan rzeczywisty
  - stan maskowany (>9, >99 itd.)
  - tylko status dostępności (TAK/NIE)
  wybór żądanego sposobu następuje w panelu administracyjnym.

 • Na towary objęte promocją prezentowane są zarówno ceny przed promocją, jak i promocyjne; widoczny jest również termin zakończenia promocji.

 • Dodano możliwość przeglądania przez użytkowników historii zapłat ich faktur.

 • Podczas przeglądania zawartości zamówień prezentowane jest powiązanie ich pozycji z fakturami.

 • Podczas przeglądania zawartości faktur prezentowane jest powiązanie ich pozycji z zamówieniami.

 • Jeżeli użytkownikowi przypisano w programie WF-Mag handlowca, przesłane do programu WF-Mag zamówienie przypisywane jest automatycznie właściwemu handlowcowi.

 • Konfiguracyjna możliwość wyboru pola z kartoteki artykułu programu WF-Mag (opis, uwagi, ostrzeżenie), z którego pobierany będzie opis artykułu.

 • Konfiguracyjna możliwość ustalenia minimalnej szerokości okna podglądu artykułu.

Wersja 2008.1.1 z dnia 26.05.2008 (inauguracja)

 • inauguracja systemu Porte

Copyright © "helper" Sławomir Hałka